Villkor för uppdragets utförande

Nedan följer en redogörelse för de villkor som tillämpas av Nichols & Co Advokatbyrå AB för utförande av arbete för klient. Avtalet anger generella villkor som tillämpas om inget annat har avtalats mellan klient och representant för Nichols & Co Advokatbyrå AB avseende ett specifikt uppdrag. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag eller god advokatsed.

1. Uppdragets omfattning

Uppdraget består av att, för klientens räkning, utföra juridiskt arbete såsom rådgivning och konsultation, upprättande av handlingar och brev, kontakt med parter, vittnen och myndigheter, kvittering och mottagande av medel samt övriga erforderliga åtgärder för ärendet.

2. Kvalitetssäkring och jävskontroll

Nichols & Co Advokatbyrå AB ska utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och med omsorg enligt Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

3. Sekretess

Nichols & Co Advokatbyrå AB kan inom ramen för uppdragets fullgörande få ta del av konfidentiell information – muntligen, skriftligen eller genom annan media. Mot denna bakgrund förbinder sig Nichols & Co Advokatbyrå AB att iaktta tystnadsplikt. Tystnadsplikten följer också av Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

4. Ansvarsförsäkring

Nichols & Co Advokatbyrå AB ansvarar för att denne innehar ansvarsförsäkring med erforderligt försäkringsbelopp för uppdragets genomförande och att försäkringen är giltig under uppdrags- och ansvarstiden.

5. Handläggning

Nichols & Co Advokatbyrå AB åtar sig uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild fysisk person. För uppdragets handläggning utses en ansvarig jurist, men flera jurister kan komma att arbeta i uppdraget om detta bedöms lämpligt.

6. Löpande debitering och pris

För uppdragets utförande har Nichols & Co Advokatbyrå AB rätt till skäligt arvode. Vid skälighetsbedömningen beaktas nedlagd tid och moment (såsom upprättande av brev, e-post, telefonsamtal, fax, skrivelser, kontakt med parter och domstol samt andra aktörer, förhandlingar, möten m.m.), men också uppdragets svårighetsgrad och komplexitet. Under ärendets gång kan eventuellt rättsskydd och offentliga förmåner sökas för det fall det kan finnas möjligheter att erhålla finansiering.

7. Fakturering

Nichols & Co Advokatbyrå AB äger rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har Nichols & Co Advokatbyrå AB rätt att frånträda uppdraget.
Nichols & Co Advokatbyrå AB äger vidare rätt att fakturera löpande eller debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto. När uppdraget avslutas slutfaktureras klient med avdrag för det klient erlagt tidigare enligt ovan. För det fall innestående klientmedel överstiger Nichols & Co Advokatbyrå AB:s fordran återbetalas överstigande del till klienten.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode ges Nichols & Co Advokatbyrå AB rätt att fakturera klienten resterande del.

Om inget annat har avtalats förfaller Nichols & Co:s fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid utebliven betalning har Nichols & Co Advokatbyrå AB rätt att frånträda uppdraget.

8. Konsumenttvister

Advokatsamfundet har inrättat en särskild konsumenttvistnämnd med uppgift att pröva tvist mellan konsument och advokat. Under vissa omständigheter kan klienten vända sig till konsumenttvistnämnden för att få sin fråga prövad. Mer information om detta återfinns på webbadressen: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/.

9. Angående Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

För information angående behandling av personuppgifter hänvisas till Nichols & Co Advokatbyrå AB:s policy avseende personuppgiftshantering. Policyn återfinns på www.advoktanichols.se/integritetspolicy/ och tillhandahålls i tryckt format på klientens begäran.